aktualizováno | 03.06.2019 15:22:34 | edda | přečteno: 2777x
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ LIQUI MOLY Mistrovství ČR v závodech do vrchu
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
LIQUI MOLY Mistrovství ČR v závodech do vrchu
LIQUI MOLY Mistrovství ČR v závodech do vrchu historických vozidel
LIQUI MOLY Česká Trofej v závodech do vrchu
ZAV LIBEREC – HOSTR PRIX 2019
 
1. ÚVOD
1.1 Všeobecně
Podnik se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA (MSŘ FIA) a jejich příloh, Národních sportovních řádů AS AČR (NSŘ) odpovídající předpisům FIA, bezpečnostního manuálu pro závody do vrchu, národních technických předpisů ZAV, sportovních předpisů pro ZAV a těchto zvláštních ustanovení. Úpravy, dodatky nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými
bulletiny (prováděcími ustanoveními PU) vydanými pořadatelem nebo sportovními komisaři.
Standartní propozice pro vrchy, NSŘ a překlad MSŘ jsou k dispozici na stránkách www.autoklub.cz.
 
2. ORGANIZACE
 
2.1 Pořadatel:
Název pořadatele: Sdružení českého autosportu
Ulice: Vrážská 1498
PSČ a sídlo: 153 00 Praha 5
Telefonní číslo: +420 602 296 106
e-mail: x.racing@seznam.cz
web: www.edda.cz
 
2.2 Adresa sekretariátu
Název pořadatele: Sdružení českého autosportu
Ulice: Vrážská 1498
PSČ a sídlo: 153 00 Praha 5
Telefonní číslo: +420 602 296 106
e-mail: x.racing@seznam.cz
2.3 Organizační výbor
Předseda: Eduard Patera
Členové: Petr Strnad, Dana Urbánková
2.4 Charakteristika tratě
a) Jméno trati: Liberce – Výpřež silnice III/2784
Místo: Centrální parkoviště Horní Hanychov
GPS N 50°44.26798', E 15°0.60183'
Počáteční nadmořská výška: 532 m
Konečná nadmořská výška: 727 m
b) Délka trati: 2 900 m
c) Minimální šířka trati: 7 m
d) Výškový rozdíl: 195 m
e) Průměrné stoupání: 6,72 %
f) Povrh trati: jednotný asfalt
 
2.5 Charakteristika závodu
a) Počet jízd oficiálního tréninku: sobota 22.6.2019 2 jízdy
neděle 23.6.2019 2 jízdy
b) Počet jízd závodu: sobota 22.6.2019 2 jízdy
neděle 23.6.2019 2 jízdy
 
2.6 Přihlášky:
Zahájení přijímání přihlášek 27.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 18.06.2019 ve 24:00 hod
2.7 Vklady pro ZAV MČR a ZAV MČR HA
- s reklamou pořadatele 4 900 Kč + pojistka
- bez reklamy pořadatele 9 800 Kč + pojistka
‐ pojištění
Vklady pro ZAV ČT
- s reklamou pořadatele
- bez reklamy pořadatele
- pojištění
1 150 Kč
3 900 Kč + pojistka
7 800 Kč + pojistka
1 150 Kč
 
Způsob platby:
Vklad musí být uhrazen nejpozději při administrativní přejímce a to v hotovosti oproti dokladu.
2.7.1 Vrácení vkladu
Vklad bude vrácen v plné výši:
- při odmítnutí přihlášky,
- při odvolání závodu do vrchu,
- při odvolání přihlášky před konečnou uzávěrkou přihlášek.
Částečné vrácení vkladu:
- posádkám omluveným před začátkem doby pro administrativní přejímku bude vráceno 75 % vkladu.
Vklad (nebo jeho část) bude vrácen do 1 měsíce po skončení závodu do vrchu.
2.8 Maximální počet startujících: 60
2.9 Přihlášky
2.9.1 Přihláška, řádně opatřená datem a podepsaná jezdcem a soutěžícím, bude přijata pouze tehdy,
pokud bude zaslána ve lhůtě stanovené v článku 9.4. U historických vozidel musí být přihláška doprovázena kopií první stránky HTP (TPHV).
2.9.2 Přihlášky k účasti v Podniku musejí být podány pořadateli prostřednictvím formuláře přihlášky, který je k dispozici u pořadatele nebo na internetové stránce pořadatele.
2.9.3 Přihlášky zaslané poštou nebo e-mailem musejí být potvrzeny písemně až do uzávěrky přihlášek sdělením potřebných informací podle formuláře přihlášky.
2.9.4 Datum uzávěrky přihlášek je stanoveno na středu (půlnoc) v týdnu konání podniku.
 
2.10 Program
Pátek 21. 06. 2019
17:00-20:30 hod Administrativní přejímka
17:30-21:00 hod Technická přejímka
Sobota 22. 06. 2019
07:00 hod 1. zasedání SSK – ředitelství závodu
08:00 hod Rozprava s jezdci
08:30 hod 1. tréninková jízda
10:30 hod 2. tréninková jízda
14:00 hod 1. závodní jízda
16:00 hod 2. závodní jízda
18:00 hod 2. zasedání SSK – ředitelství závodu
18:30 hod Předání cen
19:30 hod-20:00 hod Administrativní a technická přejímka pro 2. závod
Neděle 23. 06. 2019
07:30 hod 1. zasedání SSK – ředitelství závodu
08:30 hod 1. tréninková jízda
10:30 hod 2. tréninková jízda
14:00 hod 1. závodní jízda
16:00 hod 2. závodní jízda
18:00 hod 2. zasedání SSK – ředitelství závodu
18:30 hod Předání cen  
 
2.11 Umístění uzavřeného parkoviště
Místo: V prostoru startu
2.12 Umístění oficiální vývěsky
Místo: Prostor servisního parkoviště Horní Hanychov – u výjezdu z
parkoviště
 
3. POVOLENÁ VOZIDLA
3.1 Mistrovství ČR
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, skupin a tříd podle čl. 1.2.2 a 1.2.3 kap. G NSŘ.
3.2 Mistrovství ČR historických vozidel
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, kategorií a tříd podle čl. 4.3 kap. K NSŘ.
3.3 Česká Trofej ZAV
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, skupin a tříd podle čl. 2.2.2 kap. G NSŘ.
 
4. POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
4.1 Reklama
Pořadatel má k dispozici a může uplatnit u soutěžícího tyto reklamní nápisy:
- na startovních číslech – povinná reklama, kterou jezdci obdrží při administrativní přejímce
- jinde na soutěžním vozidle - volitelná (nepovinná) reklama
 
5. ČINOVNÍCI
Hlavní sportovní komisař Venuš Jiří
Sportovní komisaři Kárný Aleš
Hefnerová Jana
Bezpečnostní delegát AS AČR Konečný Martin
Ředitel rally: Linhart Roman
Zástupce ředitele Ejem Jan
Hlavní technický komisař: Kusý Lukáš
Hlavní časoměřič: Šimek Josef
Časoměřičská skupina: S@Jtimingservice
Hlavní činovník pro bezpečnost: Eduard Patera
Hlavní lékař:
RZS:
Mudr. Vladimír Šatava
Paramedic 24
Ekonom závodu: Holická Bára
Hlavní činovník pro tisk: Strnad Petr, Urbánková Dana
 
6. POJIŠTĚNÍ
6.1 Pojištění odpovědnosti
 
6.1.1 Pořadatel uzavřel s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group, pojistnou smlouvu č. 8603442191 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pořadatelem závodu do vrchu až do výše 10 000 000 Kč.
 
6.1.2 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím osobám až do částky 10.000.000 Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, které si účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své dlouhodobé
pojištění pokrývající škody způsobené na uzavřené trati.
 
6.1.3 Pojištění pořadatelů a účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do
5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného.
6.2 Úrazové pojištění jezdců
Každý jezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při
administrativní přejímce (neplatí pro držitele licence AS AČR). Pojištění zahraničních jezdců musí
zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.
 
7. PROTESTY A ODVOLÁNÍ
7.1 Protesty
Kauce při protestu: Národní sportovní podnik 11 500 Kč
Protesty musí být podány v souladu bodem 5.2 Disciplinárního řádu AS AČR.
Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich
nepřítomnosti sportovním komisařům. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých
prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč.
7.2 Odvolání
Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3 Disciplinárního řádu AS AČR. Poplatek
činí Národní sportovní podnik 22 000 Kč
 
8. CENY
8.1 Pódiový ceremoniál
Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu. Vyhlášení jsou povinni se účastnit všichni
jezdci, kteří dokončili druhou závodní jízdu. V případě konání vyhlášení do 15 minut po skončení
svozu vozidel po poslední závodní jízdě by se měli jezdci účastnit v závodním oblečení (závodní
kombinéza).
8.2 Ceny a poháry
Pravidla vyhlašování a soupis cen a trofejí podle čl. 19.4 Standardních propozic pro vrchy.
Jezdci na prvních třech místech ve vypsaných třídách obdrží pohár.
8.3 Speciální ocenění
Pořadatel si vyhrazuje právo předat věcné ceny dle přání partnerů závodu.
 
9. ZPLNOMOCNĚNÍ
Tato zvláštní ustanovení byla schválena AS AČR dne 3. 6. 2019 pod č.j. ZAV00419.
 
Roman LINHART
Ředitel závodu
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007