aktualizováno | 18.07.2018 12:41:25 | edda | přečteno: 3139x
Revivaly - vozy na RZ "R"
 Revivaly - vozy na RZ "R"

Připomínáme dohodu s Autoklubem ČR o zařazení revivalů do oficiálních akcí A ČR, a tím i naprosto legálního používání vozidel na RZ "R". Na druhou stranu musíme připomenout, že součástí dohody byl i náš slib, že do dvou let na revivalech nebude umožněno startovat automobilům, které mají zabudován ochranný rám na běžných RZ / pokud není zapsán v TP/. Poslední akcí, kde to bude tolerováno je RBR 2019!


Revivaly - vozy na RZ "R" 
  Jak jsme již informovali, došlo k dohodě mezi Autoklubem ČR a námi ohledně zapsání revivalů do oficiálního kalendáře sportovních akcí v ČR, a tím naprosto legálního používání sportovních automobilů s registračními značkami " R". Níže je výtah z technických řádů týkajících se této problematiky.
   Připomínám, že stačí mít otestované vozidlo na tzv. legendy, kde je velmi mnoho úlev z řádů pro historické automobily.  Kompletní technické řády A ČR jsou v sekci řády. Se touto problematikou rád pomůže hlavní technický komisař Josef Stránský -  stransky@autoklub.cz
 
11. PROVOZ SPORTOVNÍCH VOZIDEL NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
 
11.1 Sportovní automobily
 
11.1.1 Sportovní automobily se zvláštní registrační značkou (RZ) – R značka Na veřejných komunikacích se smějí pohybovat pouze sportovní automobily opatřené zvláštní registrační značkou pro sportovní automobily, které byly postaveny či přestavěny ve smyslu Rozhodnutí MD ČR č.j. 1004/03-150 z 28.02.2003a 1005/03-150 z 28.02.2003.
Tyto automobily musí být opatřeny Průkazem sportovního vozidla (PSV) s registrační značkou, musí každoročně absolvovat technickou prohlídku (STK), včetně měření emisí v jedné z vybraných STK (čl. 13.6) a podléhají evidenci na dopravním úřadě. PSV vydává dle schválené metodiky Technická komise FAS AČR prostřednictvím pověřených členů
11.2 Omezení pohybu sportovních automobilů a sportovních nákladních automobilů nad 3,5 t, opatřených registrační značkou po veřejných komunikacích Na základě zákona č. 56/2001 Sb., §79b (o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích- viz www.autoklub.cz, sekce Automobily, odkaz - Techničtí komisaři) se může sportovní automobil opatřený registrační značkou, pohybovat na pozemních komunikacích pouze na základě povolení vydaného MD ČR, které platí pouze v průběhu oficiálního programu rally. To znamená, že na jednotlivé rally musí být sportovní automobily přepravovány ne po vlastní ose, ale pouze na přepravnících (přívěsy, návěsy, přepravní vozidla). Seznamování se s tratí vlastní rally nelze provádět sportovním automobilem opatřeným registrační značkou. Nákladní sportovní vozidlo nad 3,5 tuny lze přepravovat na podnik po vlastní ose po pozemních komunikacích jen za podmínky, že řidič bude mít u sebe kopii potvrzené přihlášky k účasti na podniku, ke kterému se přepravuje a to tam i zpět. Kontrolu dodržování tohoto ustanovení bude v rámci svých kompetencí provádět POLICIE ČR.
11.3 Používání registračních značek na sportovních automobilech Po celou dobu provozu, včetně rally, musí mít sportovní automobil RZ umístěny následovně: - zadní registrační značka, opatřená nálepkou z STK, musí být umístěna na místě, výrobcem automobilu k tomu určeném. - druhá registrační značka (původní přední) musí být po celou dobu provozu přišroubována nebo přinýtována na horní části vnitřního panelu pravých zadních dveří resp. u třídveřového automobilu na horní části panelu pod pravým zadním bočním oknem. Samolepicí registrační značka, správných rozměrů a předepsaného provedení, musí být vylepena na přední části vozu (přední část kapoty motoru nebo víka zavazadlového prostoru, čelo, nárazník). Značka musí být umístěna viditelně při pohledu zepředu. Pro sportovní nákladní automobily nad 3,5 t platí umístění dle výjimky v Metodice. Nedodržení tohoto ustanovení bude mít za následek nepřevzetí automobilu ke sportovnímu podniku.
 
E. TECHNICKÉ PŘEDPISY 18
12. POSTUP PŘI VZNIKU SPORTOVNÍHO AUTOMOBILU PRO SPORTOVNÍ PODNIKY POŘÁDANÉ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH Sportovní automobil pro rally vzniká dle METODIKY vydané Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 4/2007 – 150 – METO/1. Tento dokument je uveden v plném znění jako příloha kapitoly E NSŘ na internetových stránkách Autoklubu ČR.
 
13. TESTOVÁNÍ SPORTOVNÍCH AUTOMOBILŮ
13.1 Všeobecné pokyny
13.1.1 Sportovní automobily soutěžících s licencí FAS AČR Všechny sportovní automobily soutěžících s licencí vydanou FAS AČR musí být opatřeny Průkazem sportovního vozidla FAS AČR (PSV) - platí i pro sportovní nákladní automobily nad 3,5 t. Tyto průkazy slouží k identifikaci daného sportovního vozidla. Sportovní automobily, které nejsou opatřeny PSV nebo u kterých nebyla prodloužena jeho platnost testováním pro danou sportovní sezónu, nesmějí být převzata k závodu na žádném sportovním podniku. Pro zapsání změny majitele v PSV je nutné předložit doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura, převod, změna názvu firmy atd.) Výjimku tvoří automobily, startující v automobilovém slalomu a driftingu ve skupině vozidel dle platného Technického průkazu, které nemusí být vybaveny PSV. PSV je soutěžící povinen předložit při technické přejímce na každém podniku, garantovaném FAS AČR nebo započítávaném do MMČR.
13.1.2 Testování sportovních automobilů Testování sportovních automobilů provádí testovací komise. Veškeré testování probíhá plně v organizační režii Technické komise FAS AČR. Podmínkou otestování sportovního automobilu je soulad provedení automobilu s homologačním listem FIA, případně HTP nebo s jiným příslušným dokladempředpisem. Úpravy vozidla mohou být maximálně v rozsahu příslušných článků přílohy J MSŘ FIA, přílohy K MSŘ FIA, NSŘ FAS AČR nebo schváleného technického předpisu. Testování je platné vždy do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Testování ani technická přejímka vozidla na podniku nenahrazuje a ani neruší povinnost soutěžícího provozovat sportovní automobil na podniku plně v rozsahu se všemi platnými předpisy (technické předpisy NSŘ a FIA, Standardní propozice, ZU podniku, vyhlášky a zákony MD atd.).
13.1.3 Testovací termíny Testování je prováděno v termínech, které jsou zveřejněny v těchto NSŘ FAS AČR, na webových stránkách Autoklubu ČR nebo v bulletinu FAS AČR. 13.1.4 Testovací poplatky Za provedené testování je držitel sportovního automobilu povinen uhradit poplatek uvedený v Příloze1 „Poplatky“, bod 13 těchto NSŘ FAS AČR. 13.1.5 Přistavení vozidla Vozidlo musí být přistaveno k testování kompletní, plně funkční, v dobrém technickém stavu, čisté a odpovídající příslušným předpisům. 13.1.6 Údaje v PSV Soutěžící je povinen po absolvování testování překontrolovat údaje v PSV, zejména údaje o testování (technické parametry, majitele, zařazení, razítka) a údaje o schválení vozidla k provozu na veřejné komunikaci (razítko MD). 13.2 Testování sportovních automobilů opatřených registrační značkou Kromě bodů uvedených ve čl. 13.1 platí pro tyto vozy navíc následující ustanovení:
13.2.1 Mechanismus testování E. TECHNICKÉ PŘEDPISY 19 Testování sportovních automobilů, opatřených registrační značkou (Rally, CCR), bude provedeno centrálně v oficiálních termínech – viz čl. 13.5 – neplatí pro sportovní nákladní automobily nad 3,5 t. Na oficiální termíny testování je nutné se závazně objednat online podle pokynů uvedených na webových stránkách Autoklubu ČR (vždy po 1. 2.). Při centrálním oficiálním testování bude vždy provedeno testování (kontrola souladu s technickými předpisy FIA resp. FAS AČR), měření hluku a zvláštní technická prohlídka sportovního vozidla vč. měření emisí (v STK dle článku 13.6).
13.2.2 Doklady a připravenost vozidla a) Doklady Při každém testování sportovního vozidla s RZ musí být předloženo: - PSV s RZ - technický průkaz vozidla (eventuálně ORV) - homologační list - protokol z STK a měření emisí - protokol o testování vozidla - smlouva o zákonném pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla - v případě testování nového vozidla: dvě barevné fotografie vozidla o rozměrech 90 x 60 mm (pohled zleva zepředu a zprava zezadu) - certifikát ochranné konstrukce (platí pro ASN homologovanou konstrukci) - certifikát k nádrži (platí pro bezp. nádrže dle standardů FIA) - u historického vozidla návrh HTP resp. TPHV - při testování mimo termín: potvrzení o revizi tracking systému b) Vozidlo – přistavení k STK Vždy předkládáte PSV. Pokud byly pro vozidlo již vystaveny, předkládáte následující dokumenty: Technický průkaz, Osvědčení o registraci, Emisní průkaz a případná Potvrzení FAS k typu motoru, modelovému roku, nebo k provedení VIN.
 
Pokud vozidlo nemá Technický průkaz, předkládáte: „Rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého sportovního vozidla“, vydané příslušným krajským Dopravním úřadem a technický popis vozidla v rozsahu údajů uváděných v Technickém průkazu motorového vozidla. Vozidlo musí být vybaveno: - registračními značkami (pokud jsou vydány) v předepsaném umístění (tj. včetně druhé, kovové RZ typu “R“ na pravých zadních dveřích, nebo pod zadním bočním oknem) - VIN v originálním provedení, nebo schváleném provedení (nelze přinýtovaný, přišroubovaný, lepený apod.) - vývodem před katalyzátorem pro měření emisí (pokud je katalyzátor vyžadován předpisy NSŘ) - lékárničkou a výstražným trojúhelníkem - rezervním kolem - zpětným světlem do mlhy - je kontrolováno a vyžadováno i u historických sportovních vozidel - plnou palivovou nádrží (platí jen pro vozy bez Technického průkazu), vyžadováno pro zápis hmotnosti a jejího rozložení na nápravy
13.2.3 Povolení MD ČR Každému otestovanému sportovnímu automobilu bude vydáno povolení MD ČR k provozování sportovního automobilu na pozemních komunikacích platné do 30.4. dalšího kalendářního roku. Při centrálních testováních bude toto povolení vydáno na E. TECHNICKÉ PŘEDPISY 20 místě. Bez tohoto povolení je Průkaz sportovního vozidla s registrační značkou neplatný a vozidlo se nesmí zúčastnit sportovního podniku. Za dodržení tohoto předpisu je odpovědný soutěžící.
13.2.4 Testování mimo termín Každé jiné testování bude považováno za testování mimo termín a držitel sportovního automobilu musí požádat o individuální testování na webu: www.autoklub.cz Soutěžící bude zaevidován a bude mu přidělen a zaslán očíslovaný bianco PSV. Poté je možné řešit termín fyzického otestování vozidla a následně termín STK vč. měření emisí. V tomto případě musí držitel PSV požádat o povolení MD ČR individuálně.
13.3 Testování sportovních automobilů bez registrační značky Kromě bodů uvedených ve čl. 13.1 platí pro tyto vozy navíc následující ustanovení:
13.3.1 Doklady Testování sportovních automobilů bez registrační značky provádí po disciplínách testovací komisař při podniku (oficiální termín) nebo ev. individuálně. Při testování vozidla musí být předloženo: - PSV bez RZ - eventuálně homologační list - v případě testování nového vozidla: dvě barevné fotografie vozidla o rozměrech 90 x 60 mm (pohled zleva zepředu a zprava zezadu) a ev. Povolení ke stavbě, vydané Technickou komisí FAS AČR. - certifikát ochranné konstrukce (platí pro ASN homologovanou konstrukci) - certifikát k nádrži (platí pro bezp. nádrže dle standardů FIA)
13.3.2 Mechanismus testování Oficiálním termínem testování se rozumí termín prvního závodu pro danou disciplínu. Testování proběhne v rámci prodloužené technické přejímky před tímto závodem. Na případné oficiální termíny testování je nutné se závazně objednat na webu: www.autoklub.cz Individuálním termínem testování bude vždy termín prvního závodu v sezóně pro daný vůz.
13.3.3 Testování Cupových vozů Pořadatelé „Cupů“ mohou, po dohodě s Technickou komisí, stanovit jiný termín testování pro jejich „Cup“. Tento termín pak bude pro účastníky „Cupu“ závazný jako testování „v termínu“. Každé jiné testování pak bude považováno za „testování mimo termín“.
13.4. Testovací komisaři Josef Stránský - všechny disciplíny Vrchlabí Stanislav Mrkvan - všechny disciplíny Roštění Michal Velebný - historické automobily M. Boleslav Jiří Urban - autocross, rallycross Humpolec Kamil Nechvilka - všechny disciplíny M. Boleslav Lukáš Kusý - všechny disciplíny Praha Milan Petr - všechny disciplíny Ženklav
 
 E. TECHNICKÉ PŘEDPISY 21 Soutěžící jsou povinni ke kontaktu s testovacím komisařem využívat zásadně e-mailových adres: Stránský stransky@autoklub.cz Mrkvan stanislav.mrkvan@email.cz Velebný mikevelebny@email.cz Urban jir.urban@centrum.cz Nechvilka kamil@kanec.eu Kusý lukaskusy@seznam.cz Petr petr-autosport@cbox.cz
 
13.5 Oficiální termíny a místa testování RALLY + CCR (včetně HA s RZ)
Praha – STK ÚSMD Chodovec 03.03. 15,00 – 20,00 hod. 04.03. 08,00 – 20,00 hod. 05.03. 08,00 – 17,00 hod.
Zlín – Malenovice- STK 3713 11.03. 08,00 – 20,00 hod. 12.03. 08,00 – 17,00 hod. 13.6 Stanice technické kontroly, pověřené provádět zvláštní a schvalovací technické prohlídky sportovních automobilů– příjem vozidel: - ÚSMD Dekra, a.s., Türkova 1001, 149 00 Praha 4, tel.: 267913838, 267288245 ústř., pan Ferro. - HESPO, s.r.o. 764 14 Zlín – Malenovice, tel.: 577105353, pan Pospíšil
14. TECHNICKÉ DOTAZY, VÝKLAD PŘEDPISU Technické dotazy budou zodpovězeny a výklady řádů AČR popř. FIA budou prováděny výhradně prostřednictvím webu: www.autoklub.cz – HLAVNÍ WEB – Motorsport – Automobily – Techničtí komisaři – Technické dotazy. Pro dotazy a výklad je třeba vždy uvést co nejvíce informací o voze: disciplínu, skupinu, obj. třídu ev. pro HA rok výroby, periodu.
14.1. Kontrolní měřidla a měřící přístroje používané technickými komisaři FAS AČR Všechna kontrolní měřidla a měřicí přístroje, používané technickými komisaři, musí být schválena Technickou komisí FAS AČR. U hlukoměrů a elektronických vah musí být prováděna kalibrace odbornou firmou v předepsaných termínech. O provedené kalibraci musí být na sportovním podniku k dispozici kopie platného certifikátu.
14.2 Pracovní skupina pro schvalování HTP Ing. Josef STRÁNSKÝ Stanislav MRKVAN Ing. Michal VELEBNÝ Milan PETR  
 
 
M E T O D I K A
 
M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence.
 
ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky (1) V souladu s ustanovením článku 4 Statutu Mezinárodní automobilové federace (dále jen „FIA“) respektuje tato v České republice ve všech odvětvích motorismu jako jedinou sportovní autoritu (dále jen „ASN“) pouze Autoklub České republiky (dále jen „AČR“). AČR je přímý zástupce motoristického sportu České republiky v rámci FIA a je pověřen uplatňováním mezinárodních předpisů, stanovených Mezinárodními sportovními řády FIA v České republice. V souladu s ustanovením článku 5 Statutu FIA vykonává AČR sportovní pravomoc přímo a na celém území České republiky prostřednictvím své sportovní komise vystupující pod názvem Federace automobilového sportu AČR (dále jen „FAS AČR“). (2) Každé sportovní vozidlo, určené a používané pro sportovní podnik, musí odpovídat svým provedením podmínkám, které jsou dány Mezinárodními sportovní řády FIA (dále jen „MSŘ FIA“) a Národními sportovními řády FAS AČR (dále jen „NSŘ FAS“), musí být podle nich schváleno, vydán Průkaz sportovního vozidla (dále jen „PSV“) a opatřeno zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla (dále jen „RZ typu „R“). (3) Vozidlům, kterým byl vydán PSV, je Ministerstvem dopravy (dále jen „ministerstvo“) povolen provoz po pozemních komunikacích pouze v místě a čase konání sportovních í, pořádaných v gesci FAS AČR na území ČR. Sportovní vozidlo nesmí být použito k jakýmkoliv jízdám na pozemních komunikacích a to ani při tréninku a jízdách do místa konání podniku a zpět, pokud není dále stanoveno jinak.
 
ČÁST DRUHÁ SPORTOVNÍ VOZIDLO Čl. 2 Sportovním vozidlem se pro účely této metodiky rozumí vozidlo kategorie M a N určené a používané pro sportovní podniky pořádané AČR, kterému byl vystaven PSV. 2 Čl. 3 Vznik sportovního vozidla Sportovní automobil vzniká: a) schválením jako typ, b) hromadnou přestavbou vozidla, c) výrobou jednotlivého vozidla podle homologačního listu FIA nebo ASN, d) výrobou jednotlivého vozidla, které bude schváleno jako nehomologované sportovní vozidlo s RZ typu „R“, e) dovozem sportovního vozidla ze zahraničí. Čl. 4 Schválení typu sportovního vozidla Sportovní vozidlo vznikne schválením jako typ podle § 16 a § 28 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výrobci vozidla nebo pokud má výrobce sídlo v zahraničí, jeho zástupci se sídlem v České republice. Čl. 5 Hromadná přestavba na sportovní vozidla (1) Sportovní vozidlo vznikne hromadnou přestavbou vozidla na základě rozhodnutí ministerstva o povolení hromadné přestavby vozidel schváleného typu na sportovní vozidla (dále jen „přestavba“). (2) Přestavba musí být provedena v souladu s podmínkami MSŘ FIA a NSŘ FAS, podmínkami, danými výrobcem vozidla s výjimkami ze zákona, podle přílohy č. 1 této metodiky – Seznam výjimek pro sportovní (osobní a nákladní) vozidla (dále jen „Podmínky a výjimky pro sportovní vozidla“). Vlastní zápis o přestavbě musí být proveden v souladu se zákonem. Testovací komisař FAS AČR (dále jen „testovací komisař“) zabezpečí vyplnění schvalovacích dokumentů a jejich evidenci. (3) Podmínky přestavby na sportovní vozidlo: a) vozidlo musí mít schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, tzn., musí mít platný Technický průkaz, b) vozidlo může, ale nemusí být vybaveno registrační značkou, c) vlastník (provozovatel) vozidla, který je žadatelem o přestavbu nemusí žádat o povolení přestavby příslušný obecný úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). (4) Postup při přestavbě na sportovní vozidlo: a) vlastník vozidla zašle Technický průkaz (dále jen „TP“) Technické komisi FAS AČR, do TP mu bude vyznačeno povolení k přestavbě vozidla na sportovní vozidlo a přiděleno konkrétní číslo PSV, 3 b) vlastníku vozidla je následně vrácen TP a současně zaslán PSV se základními údaji o vozidle (technické parametry, číslo homologačního listu FIA nebo ASN apod.), c) vlastník vozidla si nechá u testovacího komisaře vozidlo „otestovat“, tzn., posoudit soulad vozidla s MSŘ FIA, NSŘ FAS a homologačním listem, d) vlastník vozidla po „otestování“ absolvuje s vozidlem technickou kontrolu (technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla) v pověřené zkušební stanici, oprávněné k provádění technických prohlídek a kontrol sportovních vozidel, pověřené zkušební stanice jsou mimo jiné uvedeny v NSŘ AČR (dále jen „zkušební stanice sportovních vozidel“), e) vlastník vozidla se poté dostaví na ORP, které vede registr historických a sportovních vozidel (dále jen „ORP HSV“), kde předloží TP a PSV a zažádá o provedení zápisu přestavby do TP a vydání nového osvědčení o registraci sportovního vozidla (dále jen „ORV“), popř. o registraci vozidla, pokud ještě nebylo registrováno, f) vlastník vozidla požádá ministerstvo o potvrzení „Povolení k provozu sportovního vozidla“ v PSV, g) vlastník historického sportovního automobilu (dále jen „HSA“) požádá Technickou komisi FAS AČR o vystavení Historic Technical Passportu FIA (dále jen „HTP“), nebo Technického průkazu historického vozidla ASN (dále jen „TPHV“). Čl. 6 Výroba jednotlivého sportovní vozidla (homologovaného podle FIA nebo ASN) (1) Sportovní vozidlo vznikne výrobou jednotlivého vozidla podle homologačního listu FIA nebo ASN na základě žádosti, podané buď výrobcem vozidla nebo v ostatních případech žadatelem fyzické nebo právnické osoby (dále jen „zájemce“) u ORP HSV. (2) Podmínky výroby (stavby) jednotlivého sportovního vozidla: a) žádost musí být podána před vlastní výrobou (stavbou), b) výroba (stavba) sportovního vozidla musí být povolena příslušným úřadem ORP HSV, c) výroba (stavba) jednotlivého vozidla musí být provedena v souladu se stanovenými Podmínkami a výjimkami pro sportovní vozidla. (3) Postup při výrobě (stavby) jednotlivého vozidla na sportovní vozidlo: a) zájemce o výrobu (stavbu) požádá Technickou komisi FAS AČR o povolení stavby jednotlivého sportovního vozidla s RZ typu „R“, kdy žádost podává elektronicky vyplněním formuláře v příloze č. 5, b) zájemce obdrží PSV s vyplněním údajů na straně 44 „Prohlášení“, c) zájemce podá žádost u ORP HSV o povolení výroby (stavby) jednotlivého sportovního vozidla, s žádostí předloží i odpovídající homologační list FIA nebo ASN; Při výrobě sportovního vozidla se použije značka a typové označení podle homologačního listu. Je-li karoserie použitá pro výrobu sportovního vozidla, vybavena identifikačním číslem silničního vozidla (dále jen „VIN“), tento zůstane ponechán (do spisu vozidla registrační místo uloží kopie příslušných dokladů, např. zahraniční TP, doklad od výrobce karoserie apod.), není-li tomu tak, bude VIN vozidlu přidělen úředně ORP HSV, 4 d) zájemce po obdržení povolení, zpravidla formou „Rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého sportovního vozidla“ (dále jen „rozhodnutí“), provede výrobu v odpovídajícím rozsahu pro příslušnou skupinu sportovního vozidla podle MSŘ FIA a NSŘ FAS a za dodržení podmínek v rozhodnutí, e) po ukončení výroby si zájemce, nechá u testovacího komisaře vozidlo „otestovat“, tzn., posoudit soulad vozidla s MSŘ FIA, NSŘ FAS, homologačním listem a s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, f) zájemce po „otestování“ absolvuje s vozidlem technickou kontrolu (technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla) v pověřené zkušební stanici sportovních vozidel, g) zájemce požádá u ORP HSV o schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kdy obdrží TP a v případě zápisu do historických a sportovních vozidel obdrží rovněž ORV sportovního vozidla a RZ typu „R“, h) vlastník vozidla požádá ministerstvo o potvrzení „Povolení k provozu sportovního vozidla“ v PSV, i) vlastník HSA požádá Technickou komisi FAS AČR o HTP nebo TPHV. Čl. 7 Výroba jednotlivého nehomologovaného sportovního vozidla (1) Sportovní vozidlo vznikne výrobou jednotlivého vozidla, které bude schváleno jako nehomologované sportovní vozidlo s RZ typu „R“ (dále jen „nehomologované sportovní vozidlo“) na základě žádosti, podané buď výrobcem vozidla nebo v ostatních případech žadatelem fyzické nebo právnické osoby (dále jen „zájemce“) u ORP HSV. (2) Podmínky výroby (stavby) jednotlivého nehomologovaného sportovního vozidla: a) žádost musí být podána před vlastní výrobou (stavbou), b) výroba (stavba) nehomologovaného sportovního vozidla musí být povolena příslušným úřadem ORP HSV, c) výroba (stavba) jednotlivého vozidla musí být provedena v souladu se stanovenými Podmínkami a výjimkami pro sportovní vozidla. (3) Postup při výrobě (stavbě) jednotlivého nehomologovaného sportovního vozidla: a) zájemce o výrobu (stavbu) požádá Technickou komisi FAS AČR o povolení stavby jednotlivého vozidla, kdy žádost podává elektronicky vyplněním formuláře v příloze č. 2, b) zájemce obdrží PSV s vyplněním údajů na straně 44 „Prohlášení“, c) zájemce podá žádost u ORP HSV o povolení výroby (stavby) jednotlivého nehomologovaného sportovního vozidla, s žádostí předloží i Povolení FAS AČR pro stavbu jednotlivého nehomologovaného sportovního vozidla s RZ (dále jen „Povolení FAS AČR“), popř. protokol technické zkušebny; Při výrobě sportovního vozidla se použije značka a typové označení, uvedená v Povolení FAS AČR. Je-li karoserie použitá pro výrobu nehomologovaného sportovního vozidla vybavena VIN, tento zůstane ponechán, není-li tomu tak, bude VIN vozidlu přidělen úředně ORP HSV, d) zájemce po obdržení povolení, zpravidla formou rozhodnutí, provede výrobu v odpovídajícím rozsahu pro příslušnou skupinu sportovního vozidla podle MSŘ FIA a NSŘ FAS a za dodržení podmínek v rozhodnutí, 5 e) po ukončení výroby si zájemce, nechá u testovacího komisaře sportovní vozidlo „otestovat“, tzn., posoudit soulad vozidla s MSŘ FIA, NSŘ FAS a s podmínkami, uvedenými v rozhodnutí, f) zájemce po „otestování“ absolvuje s vozidlem technickou kontrolu (technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla) v pověřené zkušební stanici sportovních vozidel, g) zájemce požádá u ORP HSV o schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kdy obdrží TP a v případě zápisu do registru historických a sportovních vozidel obdrží rovněž osvědčení o registraci vozidla sportovního vozidla a RZ typu „R“, h) vlastník vozidla požádá ministerstvo o potvrzení „Povolení k provozu sportovního vozidla“ v PSV, i) vlastník HSA požádá Technickou komisi FAS AČR o HTP nebo TPHV. Čl. 8 Dovoz sportovního vozidla (1) Sportovní vozidlo vznikne při dovozu sportovního vozidla ze zahraničí. (2) Při dovozu sportovního vozidla ze zahraničí se zaregistruje na základě vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v souladu se stanovenými Podmínkami a výjimkami pro sportovní vozidla. (3) Žadatel o zápis do registru historických a sportovních vozidel musí o tento požádat u ORP HSV a k žádosti přiložit dokumenty a splnit podmínky stanovené v § 3 odst. 2 vyhlášky. Čl. 9 Provoz sportovního vozidla (1) Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn pouze v rámci sportovního podniku, která je pořádána AČR. (2) Vlastník sportovního nákladního vozidla, zařazeného do skupiny terénní kamióny (CROSS COUNTRY T4), smí užít sportovní vozidlo k jízdě po pozemní komunikaci spojené s přepravou tohoto vozidla po vlastní ose pouze do místa konání sportovního podniku a k jízdě zpět. Řidič tohoto vozidla se musí být schopen na vyžádání oprávněných osob prokázat kopií potvrzené přihlášky k tomuto podniku. (3) Sportovní vozidlo musí odpovídat technickým předpisu podle MSŘ FIA a NSŘ AČR. Jestliže oprávněný kontrolní orgán při technické přejímce vozidla před vlastním sportovním podnikem zjistí nesplnění technických předpisů, nesmí žádný z funkcionářů sportovního podniku připustit toto sportovní vozidlo k provozu na pozemních komunikací v rámci sportovního podniku. Podmínkou přijetí ke sportovnímu podniku je odstranění nesouladu provedení sportovního vozidla s technickými předpisy. 6
 
ČÁST TŘETÍ ZÁSADY VYSTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ PSV, EDENÍ EVIDENCE PSV, POVINNOSTI DRŽITELE PSV A ZÁPISY TECHNICKÝCH KOMISAŘŮ V PRŮBĚHU PŘEJÍMKY VOZIDLA NA PODNIKU Čl. 10 Vystavování a vydávání PSV (1) PSV je doklad, který vydává FAS AČR prostřednictvím pověřených testovacích komisařů. Seznam pověřených testovacích komisařů je každoročně zveřejňován v NSŘ FAS. (2) PSV se vydává v následujících případech: a) při vzniku sportovního vozidla podle čl. 3 této metodiky, b) ztráty, poškození nebo odcizení a c) za popsaný (druhopis). Čl. 11 Vedení evidence PSV (1) Evidenci vydaných PSV a otestovaných vozidel vedou jednotliví testovací komisaři FAS AČR na předepsaných formulářích a tyto zasílají do 1.11. kalendářního roku Technické komisi FAS AČR. Technická komise FAS AČR vede souhrnnou evidenci, kterou je povinna na vyžádání předložit ministerstvu. (2) Každý testovací komisař, oprávněný vydávat PSV, je povinen si vést vlastní evidenci o otestovaných vozidlech a vydaných PSV a to formou zakládání kopií předepsaných formulářů. Evidenci je povinen předkládat ke kontrole oprávněným orgánům FAS AČR nebo ministerstvu. Čl. 12 Testování a zapisování dat do PSV (1) Testovací komisař provede testování sportovního vozidla, zaměřené na plnění podmínek a výjimek pro sportovní vozidla. Za závadu, ve smyslu neplnění technických požadavků pro provoz na pozemních komunikacích, se považuje nesplnění podmínek MSŘ FIA nebo NSŘ FAS, které jsou vhodným způsobem zveřejňovány. (2) Testování sportovních vozidel probíhá vždy v kalendářním roce v řádných termínech zveřejněných FAS AČR. Mimo řádné termíny je možné provést testování, zejména a) při schvalování hromadné přestavby podle čl. 5, b) při schvalování výroby (stavby) podle čl. 6 a 7, c) při dovozu sportovního vozidla ze zahraničí podle čl. 8, d) v případě, že se z objektivních důvodů (nemoc, nedokončené opravy znemožňující provoz sportovního vozidla) nemohl zúčastnit řádného termínu testování. (3) Při testování sportovního vozidla testovací komisař vyplní předepsaná data v PSV v následujících částech: 7  údaje o vozidle (str. 1)  údaje o registraci (str. 3 až 4)  ochranná konstrukce (str. 8)  testování (str. 9 až 18)  záznamy o závadách (str. 18 až 23)  Prohlášení (str. 44) (4) Testovací komisař je oprávněn, v odůvodněných případech, vydat následující potvrzení: a) Potvrzení na nevyznačení typu (kódu) motoru sportovního vozidla (vzor je uveden v příloze č. 6), b) Potvrzení na vyznačení VIN nestandardní metodou (vzor je uveden v příloze č. 7), c) Potvrzení na modelový rok pro historické sportovní automobily (vzor je uveden v příloze č. 8). (5) Technická prohlídka sportovního vozidla je prováděna podle standardních kontrolních úkonů skupin 0 až 9 přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů, s těmito odlišnostmi: a) kontrolní úkony skupiny 0 se v případě kontroly typu motoru u sportovního nemusí být typ motoru na motoru vyznačen a z nevyznačení je nahrazeno předložení dokladu podle odstavce 4 písm. a) tohoto článku, b) kontrolní úkony skupin 1, 3, 6, 7 a 8 se posuzují pouze z hlediska stavu, nikoliv provedení na sportovním vozidle, kdy se neposuzuje el. vedení a palivová nádrž s potrubím, c) kontrolní úkony skupiny 4 se nepožaduje přítomnost zpětných světlometů a střední brzdové svítilny. Výše uvedené odlišnosti jsou posuzovány testovacími komisaři v rámci testování podle požadavků MSŘ FIA a NSŘ ASN. Čl. 13 Povinnost držitele PSV a zápisy technických komisařů v průběhu přejímky vozidla na sportovní podnik (1) Držitel PSV je povinen tento chránit proti poškození, ztrátě nebo zničení a podrobovat se se sportovním vozidlem pravidelným testováním v době stanovené FAS AČR. (2) Soutěžící, který se účastní sportovního podniku, je povinen PSV s vyplněnými rubrikami předložit technickému komisaři na technické přejímce nebo kdykoliv na požádání sportovním nebo technickým funkcionářům anebo kontrolním orgánům, oprávněným provádět kontrolu provozu těchto vozidel na sportovním podniku. (3) Technický komisař musí do PSV zaznamenat všechny zjištěné závady. Podmínkou přijetí ke sportovnímu podniku je odstranění nesouladu provedení sportovního vozidla s technickými předpisy. 8 (4) V průběhu vlastního sportovního podniku musí mít posádka vozidla PSV vždy ve vozidle. (5) PSV je majetkem FAS AČR.
 
ČÁST ČTVRTÁ PLATNOST PSV A PODMÍNKY K PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY SPORTOVNÍHO VOZIDLA, PŘEVOD VOZIDLA S PSV NA JINÉHO VLASTNÍKA Čl. 14 Platnost PSV (1) Vydaný PSV je platný pouze s platným a vydaným ORV sportovního vozidla a potvrzeným „Povolením k provozu sportovního vozidla“. (2) PSV je platný pouze pro vlastníka sportovního vozidla, který je zapsán jako provozovatel v Technickém průkaze a v PSV. Čl. 15 Podmínky k provedení technické prohlídky sportovního vozidla a potvrzení k provozu na pozemních komunikacích při sportovních podnicích (1) Technickou prohlídku sportovního vozidla v pověřené zkušební stanici sportovních vozidel je možné absolvovat, až po provedeném testování FAS AČR. Bez provedeného testování FAS AČR, nebude sportovní vozidlo přijato k technické prohlídce, včetně měření emisí. (2) Ministerstvo provede zápis do PSV v části Povolení k provozu sportovního vozidla (str. 9 až 18) pouze v případě, že vlastník nebo žadatel předloží:  PSV, kde bude mít zaznamenáno platné testování,  Protokol o technické prohlídce sportovního vozidla, vydaný pověřenou zkušební stanicí sportovních vozidel, s kladným výsledkem (na vozidle smí být lehká závada stupně „A“),  doklad o pojištění z odpovědnosti provozu vozidla (zelená karta). Ministerstvo vydává povolení k provozu vždy na období do 30.4. příštího kalendářního roku. (3) Při technické prohlídce sportovního vozidla se stanovuje termín příští technické kontroly do 30.4. příštího kalendářního roku. Toto platí i pro vozidla testovaná v daném kalendářním roce mimořádně po řádném termínu testování. Technické prohlídky sportovního vozidla mimo řádný termín se může podrobit pouze vlastník a to zejména v následujících případech: a) při schvalování hromadné přestavby podle čl. 5, b) při schvalování výroby (stavby) podle čl. 6 a 7, c) při dovozu sportovního vozidla ze zahraničí podle čl. 8, d) v případě, že se z objektivních důvodů (nemoc, nedokončené opravy znemožňující provoz sportovního vozidla) nemohl zúčastnit řádného termínu testování. 9 Čl. 16 Převod vozidla s PSV na jiného vlastníka (1) Před zaregistrováním na nového vlastníka musí vozidlo absolvovat evidenční prohlídku v kterékoli STK. Po provedení zápisu změny vlastníka v dokladech k vozidlu a v registru vozidel u příslušného registračního místa se nový vlastník sportovního vozidla dostaví k testovacímu komisaři, který zaznamená tuto změnu v PSV do kolonky „Údaje o registraci“. K tomuto záznamu je nutné předložit Technický průkaz sportovního vozidla a doklad o nabytí sportovního vozidla.
 
ČÁST PÁTÁ POVINNOSTI A GESCE FAS AČR Čl. 17 (1) FAS AČR musí zabezpečit plnění všech stanovených postupů v této oblasti činnosti, zabezpečovat výrobu a distribuci tiskopisů PSV v souladu se schváleným vzorem a vést evidenci o jejich distribuci, vydávání, znehodnocování a úřední skartaci. (2) FAS AČR kontroluje systém vydávání PSV a způsob s jejich nakládáním. Případné nedostatky a porušení zásad této metodiky musí neprodleně řešit. O zjištěných závadách a přijatých opatřeních vede evidenci, kterou předkládá na požádání ministerstva nebo orgánům pověřených úřadů. (3) FAS AČR garantuje rozsah a obsah úprav sportovních vozidel s PSV, které musí být v souladu s MSŘ FIA, NSŘ FAS a homologačními listy a dalšími identifikačními dokumenty (HTP, TPHV apod.). (4) FAS AČR zabezpečí realizaci změn v prováděcích předpisech systému vydávání a evidenci PSV, dojde-li ke změně právní úpravy v technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo při změně právní úpravy postupů státních orgánů v oblasti evidence vozidel. (5) FAS AČR garantuje taková organizační opatření, aby držitelé licence FAS AČR museli přísně dodržovat všechna ustanovení, týkající se systému připuštění sportovních vozidel s PSV do provozu na pozemních komunikacích a ustanovení sportovních řádů, přičemž nesmí připustit k provozu na pozemní komunikace vozidlo, které výše uvedené normy a předpisy nesplňuje. (6) FAS AČR vhodným způsobem zveřejňuje platné MSŘ FIA a NSŘ FAS (např. pomocí ročenky automobilového sportu FAS nebo NSŘ a webových stránek AČR.  
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007