aktualizováno | 24.05.2018 10:23:30 | edda | přečteno: 3385x
Mistrovství ČR - zvláštní ustanovení pro ZAV Liberec

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

AUTOKLUB Mistrovství ČR v závodech do vrchu

AUTOKLUB Mistrovství ČR v závodech do vrchu historických vozidel

AUTOKLUB Česká Trofej v závodech do vrchu


HOSTR PRIX 2018

Liberec, 15. – 17. 6. 2018


1. ORGANIZACE

Podnik bude pořádán v souladu s ustanoveními:

- Mezinárodního sportovního řádu (MSŘ) a jeho příloh,

- národních sportovních řádů AS AČR (NSŘ)

- bezpečnostního manuálu,

- národních technických předpisů ZAV

- sportovních předpisů pro ZAV,

- těchto zvláštních ustanovení.

2. SPECIFICKÉ INFORMACE

2.1 Pořadatel:

Sdružení českého autosportu

Vrážská 1498

153 00 Praha 5

tel.:

602 296 106

e-mail:

x.racing@seznam.cz

2.2 Adresa sekretariátu 15-17/06/2018

Parkoviště Ještěd

tel.:

602296106

e-mail:

x.racing@seznam.cz

2.3 Organizační výbor

Předseda:

Eduard Patera

Členové:

Petr Strnad, Roman Linhart

2.4 Charakteristika tratě

a) Jméno tratě: Liberec - Ještěd

Místo: Liberec – Výpřež

 1. Umístění startu: u Centrálního parkoviště Horní Hanychov

 2. Délka tratě: 2900 m

 3. Minimální šířka tratě: 6 m

 4. Výškový rozdíl: 195 m

 5. Průměrné stoupání: 3,52 %

 6. Povrch tratě: asfalt

2.5 Charakteristika závodu

 1. Počet jízd oficiálního tréninku: 1-2

 2. Počet jízd závodu: 2

2.6 Přihlášky:

Zahájení přijímání přihlášek

16/05/2018

Uzávěrka přihlášek:

06/06/2018 (čas: 23.59)

2.7 Vklady

- s reklamou pořadatele MČR

4.900 Kč


- MČR HA, Česká Trofej

3.900 Kč


- pojištění pro všechny skupiny

1.150 Kč


V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

Způsob platby:

Vklad musí být uhrazen nejpozději při administrativní přejímce.

Vrácení vkladu

Vrácení poměrné části při neúčasti ve druhém dni (havárie, technická porucha).

2.8 Maximální počet startujících: 60

2.9 Přihlášky

2.9.1 Registrace na www.edda.cz či na adrese pořadatele (viz 2.1). Přihláška, řádně opatřená datem a podepsaná jezdcem a soutěžícím, bude přijata pouze tehdy, pokud bude zaslána ve lhůtě stanovené v článku 2.6. U historických vozidel musí být přihláška doprovázena kopií první stránky HTP (TPHV).

2.9.2 Přihlášky k účasti v Podniku musejí být podány pořadateli prostřednictvím formuláře přihlášky, který je k dispozici u pořadatele nebo na internetové stránce pořadatele.

Vklad a způsob jeho platby bude upřesněn ve Zvláštních ustanoveních.

2.9.3 Přihlášky zaslané poštou nebo e-mailem musejí být potvrzeny písemně až do uzávěrky přihlášek sdělením potřebných informací podle formuláře přihlášky.

2.9.4 Datum uzávěrky přihlášek je stanoveno na středu (půlnoc) v týdnu předcházejícím každé Podniku.

2.10 Program

 • Pátek 15/06/2018

10,00

Otevření servisního parkoviště

17,00-20,00 

Administrativní přejímka

17,30-20,30

Technická přejímka


 • Sobota 16/06/2018

07,30

1. zasedání SSK – stan Patera Citroen

08,00

Rozprava s jezdci

08,30

Volný trénink

10,30

Měřený trénink

14,00

1. závodní jízda

16,00

2. závodní jízda

18,30

Předání cen

18hod

2. zasedání SSK – stan Patera Citroen

18,45-21,00

Administrativní a technická přejímka pro 2. závod


 • Neděle 17/06/2018

8hod

3. zasedání SSK – stan Patera Citroen

08,30

Volný trénink

10,30

Měřený trénink

14,00

1. závodní jízda

16,00

2. závodní jízda

18,30

Předání cen

18hod

4. zasedání SSK - stan Patera Citroen

2.11 Umístění servisního parkoviště

Místo: na centrálním parkovišti . Vleky se budou odkládat na určené místo vedle parkoviště!

2.12 Umístění uzavřeného parkoviště

Místo: parkoviště nad startem, u stanoviště traťového komisaře č.3

2.13 Umístění oficiální vývěsky

Místo:

v prostoru servisního parkoviště závodu3. POVOLENÁ VOZIDLA

3.1 Mistrovství ČR

Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, skupin a tříd podle čl. 1.2.2 a 1.2.3 kap. G NSŘ.

3.2 Mistrovství ČR historických vozidel

Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, kategorií a tříd podle čl. 4.3 kap. K NSŘ.

3.3 Česká Trofej ZAV

Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, skupin a tříd podle čl. 2.2.2 kap. G NSŘ.

4. POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

4.1 Reklama

Pořadatel má k dispozici a může uplatnit u soutěžícího tyto reklamní nápisy:

 • na startovních číslech – povinná reklama, kterou jezdci obdrží při administrativní přejímce


5. ČINOVNÍCI

Hlavní sportovní komisař

Aleš Kárný


Sportovní komisaři

Jiří KoubekJiří Venuš


Ředitel závodu:

Roman Linhart

Hlavní technický komisař:

Lukáš Kusý

Hlavní časoměřič:

Josef Šimek

Časoměřičská skupina:

S@J Timing Service

Hlavní činovník pro bezpečnost:

Eduard Patera

Hlavní lékař:


Tajemník závodu:

Eduard Patera

Sekretář SSK

Dana Urbánková

Činovník pro styk se soutěžícími:

Nikola Čechotová

Vedoucí servisního parkoviště:

Jaroslav Malík

Tiskové středisko:

Petr Strnad, Dana Urbánková

6. POJIŠTĚNÍ

6.1 Pojištění odpovědnosti

6.1.1 Srdužení českého autosportu uzavřelo pojistnou smlouvu č. 7721085858 s pojišťovnou Kooperativa a.s. o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pořadatelem až do výše 10 000 000 Kč.

6.1.2 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím osobám až do částky 10.000.000 Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, které si účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své dlouhodobé pojištění pokrývající škody způsobené na uzavřené trati.

6.1.3 Pojištění pořadatelů a účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného.

6.2 Úrazové pojištění jezdců

Každý jezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při administrativní přejímce (neplatí pro držitele licence AS AČR). Pojištění zahraničních jezdců musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.

6.3 Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

7. PROTESTY A ODVOLÁNÍ

7.1 Protesty

Poplatek při protestu: 11.000 Kč

Protesty musí být podány v souladu bodem 5.2 Disciplinárního řádu AS AČR.

Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč.

7.2 Odvolání

Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3 Disciplinárního řádu AS AČR. Poplatek činí 21.000 Kč.

8. CENY

8.1 Pódiový ceremoniál

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu v prostoru výjezdu z parkoviště. Vyhlášení jsou povinni se účastnit všichni jezdci, kteří dokončili druhou závodní jízdu. V případě konání vyhlášení do 15 minut po skončení svozu vozidel po poslední závodní jízdě by se měli jezdci účastnit v závodním oblečení (závodní kombinéza).

8.2 Ceny a poháry

První 3 jezdci v absolutním pořadí a v jednotlivých vypsaných třídách MČR a ČT ZAV obdrží pohár. V MČR HA budou pohárem odměněni první 3 jezdci v jednotlivých třídách.

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 • Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikace budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

 

 Roman Linhart

Ředitel závodu

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007